Definició de: interfluviNom: interfluvi

Definició:

(geomorfologia): Espai territorial comprès entre dos tàlvegs veïns; sovint inclou dos vessants que pertanyen a dues valls diferents (llevat de les planes al·luvials i dels deltes), o els dos vessants esmentats i un altiplà.Tornar enrere