Definició de: espècie mineralNom: espècie mineral

Definició:

(mineralogia): Unitat bàsica de la mineralogia sistemàtica, caracteritzada per una composició química i una estructura cristal·lina determinades.

Nota: Cal anotar que els cossos de la mateixa composició química però d’estructura cristal·lina diferent formen unes espècies distintes —polimorfisme—, com, per ex., grafit-diamant, calcita-aragonita, pirita-marcassita; a més, hi ha cossos minerals en què la composició química pot variar a causa de la substitució iònica d’un element per un altre —isomorfisme—, i formar una sèrie de minerals intermediaris entre dos minerals extrems, per ex., les plagiòclasis, entre l’albita i l’anortita.Tornar enrere