Formacions Geològiques: Danià

Taula dels Temps Geològics

Era: Cenozoic

Perí­ode: Paleogen

Època: Paleocè inferior

Estatge: Danià

Fàcies: Garumna
Descripció:

Estatge (i edat) més baix del Paleocè (Paleogen, Cenozoic), entre el Maastrichtià i Selandià; de 65,5 a 61,7 Ma; establert per E. Desor (1846) a les calcàries de Faksoe, al S de Copenhagen (Dinamarca; d'on n'ha derivat el nom).

[angl. Danian; fr. Danien; cast. Daniense]Tornar enrere