Aflorament: Can Oller 2 (CNO2)


Localitzaciò

Nom aflorament: Can Oller 2 (CNO2)
Terme Municipal: Aiguafreda
Comarca: Valles Oriental
Província: Barcelona
País: Espanya
Data de recollida: 09/ 1998
Prospectors: Xavier Mangado i Jordi Nadal
Localització descriptiva:

Situat a la Barriada de Cano Oller, en les immediacions d'Aiguafreda, es documenta la presencia de silex en posicio secundaria, en una petita vall originada per un torrent estacional, que ha tallat els nivells del Muschelkalk inferior.


Formació Geològica

Formació geològica: Anisià
Medi Sedimentari: Salobre
Observacions de la Formació geològica:

A partir dels pocs afloraments amb fossils de valor cronoestratigrafic, efectuats a l'area del Figaro, s'ha pogut establir una edat de l'Anisia mitja-superior per tot el conjunt carbonatic del Muschelkalk inferior.

El siilex es localitza en la unitat Colldejou, que constitueix el sostre del Muslchelkalk inferior, amb una potencia de 30-32m de dolomies blanques primaries. El tram inferior d'aquesta unitat esta format per 15-20m de dolomies micritiques massives i monotones, on le mes destacable es un nivell de noduls de silex situat a la meitat superior del tram.

El conjunt de litologies d'aquesta unitat (Colldejou) s'enten com una serie de diposits de planes mareals molt poc profundes, restringides i hipersalines, de tipus sebkha, que estan situades en la part mes proximald'un lagoon (Ramon i Calvet, 1987).

El Muschelkalk es el segon terme del Triasic germanic, cal que sigui considerat una facies.


Tipus aflorament

Dipòsit: Secundari
Erosió de l'aflorament secundari:
Tipus Erosió: Vessant(col·luvions)
Observacions del tipus d'aflorament:

Aflorament secundari, petit i amb materia primera escassa.


Material

Morfologia: Nòdul Regular
Fracturació: No té fracturacions
Patinació: No té patinació
Observacions del material:

Tot i que el material es susceptible de sotmetre's a la talla amb exit, pensem que la seva escassa presencia devia ser un factor limitador per la seva explotacio per part de les comunitats prehistoriques.Llistat de mostres pertanyents a aquest aflorament.

Tornar enrere