Aflorament: Can Oller 1 (CNO1)


Localitzaciò

Nom aflorament: Can Oller 1 (CNO1)
Terme Municipal: Aiguafreda
Comarca: Valles Oriental
Província: Barcelona
País: Espanya
Data de recollida: 09/1998
Prospectors: Xavier Mangado i Jordi Nadal
Localització descriptiva:

Situat en la Barriada de Can Oller, en les immediacions d'Aiguafreda, es documenta la presencia de silex en posicio primaria, en una petita vall originada per un torrent estacional, que ha tallat els nivells del Muschelkalk inferior


Formació Geològica

Formació geològica: Anisià
Medi Sedimentari: Salobre
Observacions de la Formació geològica:

A partir de dels pocs afloraments amb fossils de valor cronoestratigrafic efectuats a l'area del Figaro s'ha pogut establir una edat de l'Anisia mitja-superior per tot el conjunt carbonatic del Muschelkalk inferior.

El silex es localitza en la unitat Colldejou, que constitueix el sostre del Muschelkalk inferior, amb una potencia de 30-32m de dolomies blanques primaries. El tram inferior d'aquesta unitat esta format per 15-20m de dolomies micritiques massives i monotones, on le mes destacable es un nivell de noduls de silex situat en la meitat superior del tram. El conjunt de litologies d'aquesta unitat (Colldejou) s'enten com una serie de diposits de planes mareals molt poc profundes, restringides i hipersalines, de tipus sebkha, que estan situades en la part mes proximal d'un lagoon (Ramon i Calvet, 1987).

El Muschelkalk es el segon terme del Triasic germanic; cal que sigui considerat com una facies.


Tipus aflorament

Dipòsit: Primari
Litologia de l'aflorament primari: Dolomia
Observacions del tipus d'aflorament:

Aflorament primari, petit i d'escassa materia primera.

La litologia de les formacions encaixants es tracta de dolomies i de calcaries dolomititzades.


Material

Morfologia: Nòdul Regular
Fracturació: No té fracturacions
Patinació: No té patinació
Observacions del material:

Tot i que el material es susceptible de sotmetre's a la talla amb exit, pensem que l'escassa quantitat de materia primera devia ser un factor limitador per la seva explotacio per part de les comunitats prehistoriques.Llistat de mostres pertanyents a aquest aflorament.

Tornar enrere